Algemene Voorwaarden Multimax B.V.

Artikel 1. Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Multimax: Multimax B.V. (kvk: 32170974), de onderneming die Uitzendkrachten ter beschikking stelt aan een Opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze Opdrachtgever;
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die een Uitzendovereenkomst is aangegaan met Multimax en werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve, onder leiding en onder toezicht van een Opdrachtgever;
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Multimax;
 4. Opdracht: de overeenkomst tussen Multimax en Opdrachtgever op basis waarvan een Uitzendkracht ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden zal verrichten;
 5. Opdrachtgeverstarief: het (uur)tarief dat de Opdrachtgever aan Multimax verschuldigd is voor de Terbeschikkingstelling.
 6. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Uitzendkracht in het kader van een Opdracht.
 7. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen Multimax en de Uitzendkracht.
 8. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties anderzijds.
 9. Inlenersbeloning: de beloning voor Uitzendkrachten zoals gedefinieerd in de CAO.

Artikel 2. Werkingssfeer en toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Multimax gedane (precontractuele) aanbiedingen, offertes, Opdrachten en overige overeenkomsten.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Multimax uitdrukkelijk van de hand gewezen, deze kunnen derhalve niet geacht worden stilzwijgend te zijn aanvaard door Multimax.
 3. De Opdrachtgever met wie éénmaal op basis van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op een later gesloten Opdracht.
 4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Multimax worden afgeweken, mits uitdrukkelijk is vermeld dat partijen willen afwijken van deze algemene voorwaarden. Een dergelijke afwijking is eenmalig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt hieronder ook elektronisch geschrift verstaan.
 6. Multimax is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Multimax doet schriftelijk mededeling aan de Opdrachtgever van de wijziging(en). De nieuwe algemene voorwaarden vervangen de oude algemene voorwaarden en zijn met ingang van de dag van de mededeling van Multimax van toepassing op reeds bestaande Opdrachten en overige overeenkomsten.
 7. Indien Opdrachtgever niet gebonden wil zijn aan de wijzigingen, dient hij dit binnen 48 uur aan Multimax kenbaar te maken onder opgave van redenen, waarna partijen in onderhandeling zullen treden over de gewijzigde bepalingen en trachten zij deze nieuwe bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de door Multimax voorgestelde wijziging.
 8. Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De nietige of vernietigde bepalingen dienen in onderling overleg te worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 3. De Opdracht

 1. Alle aanbiedingen van Multimax, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
 2. Bij de aanbieding gedane adviezen en meegezonden documentatie en/of materiaal is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt Multimax niet.
 3. Orders of aanvragen van de Opdrachtgever zijn voor Multimax eerst bindend, nadat Multimax deze schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Multimax is zonder opgaaf van redenen gerechtigd eigen aanbiedingen en voorstellen te herroepen, ook nadat een aanbod of voorstel is aanvaard door de Opdrachtgever, mits dit binnen 24 uur na aanvaarding geschiedt.
 5. Indien een Opdrachtgever uit meer dan een (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Multimax voor de uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4. Duur en beëindiging van de Opdracht en Terbeschikkingstelling

 1. In de Opdracht wordt zoveel mogelijk omschreven welke werkzaamheden de Uitzendkrachten zullen verrichten, alsmede het aantal Uitzendkrachten dat ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever én gedurende welke periode, voor welk aantal uren per week en onder welke arbeidsvoorwaarden.
 2. Indien de duur van de Terbeschikkingstelling vaststaat, wordt dit in de Opdracht vermeld en wordt de Opdracht geacht te zijn aangegaan voor die duur, derhalve voor bepaalde tijd. Indien niet vaststaat hoe lang de Terbeschikkingstelling duurt of zal duren, wordt de duur geschat en als zodanig in de Opdracht vermeld. Dit betreft een Opdracht voor onbepaalde tijd.
 3. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd.
 4. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. De Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging, de opzegtermijn bedraagt voor beide partijen zeven dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de Opdrachtgever de opzegtermijn niet in acht neemt, is hij het Opdrachtgeverstarief gedurende de opzegtermijn (8 uur maal 5 werkdagen) verschuldigd aan Multimax.
 6. Indien de Opdracht eindigt, eindigt ook de Terbeschikkingstelling. Opzegging van de Opdracht brengt mee dat de Terbeschikkingstelling eindigt tegen dezelfde datum als waartegen is opgezegd.
 7. Indien de Terbeschikkingstelling om welke reden dan ook na het eindigen van de Opdracht feitelijk voortduurt, wordt de Opdracht geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Multimax en Opdrachtgever voorafgaand aan de verlenging schriftelijk een verlenging voor bepaalde tijd zijn overeengekomen.
 8. Indien de Opdrachtgever een Opdracht annuleert voordat de Uitzendkracht ter beschikking is gesteld, is Opdrachtgever een bedrag van 10% van het te factureren bedrag van de geannuleerde Opdracht verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, o.a. bestaande uit reeds gemaakte kosten en winstderving.

Artikel 5. Opdrachtgeverstarief en tijdverantwoording

 1. Het Opdrachtgeverstarief wordt vastgesteld in de Opdracht. Het Opdrachtgeverstarief is gebaseerd op het gewerkt of te werken aantal uren van de Uitzendkracht en op het in artikel 11 algemene voorwaarden bepaalde.
 2. De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording van het gewerkt aantal uren van de Uitzendkracht. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in de tijdverantwoording, waaronder (niet limitatief): de personalia van de Uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren, ploegenuren en de overige urentoeslagen.
 3. Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert bij Multimax, geeft hij de Uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Multimax gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever voor Multimax aannemelijk maakt dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
 4. Tijdverantwoording vindt steeds per week plaats en dient uiterlijk op de maandag volgende op de week waarop de tijdverantwoording betrekking heeft, door Multimax te zijn ontvangen.
 5. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Uitzendkracht bij Multimax ingeleverde declaratieformulier en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, is Multimax gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
 6. Tariefverhogingen ten gevolge van CAO wijzigingen of ten gevolge van gewijzigde wet- en regelgeving, zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, of om welke reden dan ook, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een Opdracht.
 7. Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever bekendgemaakt.
 8. Indien de Opdrachtgever weigert het aangepaste Opdrachtgeverstarief te betalen, is Multimax gerechtigd om met onmiddellijke ingang de Terbeschikkingstelling op te schorten.
 9. Indien door (toedoen van) Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief of het loon van de Uitzendkracht te laag is vastgesteld, is Multimax gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief of de beloning met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht het verschil te betalen en Multimax schadeloos te stellen.

Artikel 6. Betaling

 1. Alle door Multimax gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief toeslagen, kosten en btw, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders op de factuur staat aangegeven, dient betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige inhouding, korting of verrekening. De termijn van 14 dagen is een fatale betalingstermijn.
 3. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; een ingebrekestelling van Multimax is derhalve niet nodig. De Opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de eerste dag van het verzuim tot en met de dag van algehele betaling.
 4. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 2 werkdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Multimax te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om zich te beroepen op een onjuiste factuur is komen te vervallen.
 5. Betalingen van Opdrachtgever zijn, ongeacht de benoeming daarvan, eerst ter voldoening van de opengevallen rente, de kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
 6. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtsbijstand en bijstand door deskundigen daaronder begrepen, die Multimax moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Multimax, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 7. Ontbinding en opschorting

 1. Behoudens artikel 6:83 BW en artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever in verzuim op het moment dat Multimax de Opdrachtgever ten aanzien van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en de tekortkoming niet binnen een termijn van één week is hersteld.
 2. Als Opdrachtgever ten aanzien van een verplichting in verzuim is, is Multimax gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden of haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder dat Multimax tot enige schadevergoeding gehouden is.
 1. Indien en zodra een of meer van de volgende situaties zich voordoen, is Opdrachtgever verplicht Multimax daarvan terstond op de hoogte te stellen:
 2. de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
 3. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of wordt gestaakt;
 5. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Opdracht na te kunnen komen.
 6. Multimax is voorts gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de Opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, zonder dat Multimax tot enige schadevergoeding gehouden is, indien een situatie als genoemd in lid 3 zich voordoet.
 7. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om op eerste verzoek van Multimax financiële zekerheid te verschaffen voor nakoming van zijn verplichtingen door middel van een (bank)garantie of een door Multimax afdoende bevonden voorschot. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de Opdrachtgever volgens de Opdracht.
 8. Indien sprake is van een tekortkoming van de zijde van Multimax, gunt de Opdrachtgever Multimax altijd een termijn van minimaal twee weken om alsnog op juiste wijze te presteren. De Opdrachtnemer kan indien Multimax in verzuim is, een Opdracht hoogstens gedeeltelijk ontbinden, namelijk voor dat gedeelte dat door of namens Multimax nog niet is uitgevoerd.
 9. Bedragen die Multimax vóór een ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd, in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van Opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Multimax is beperkt tot directe schade en voorts tot het bedrag dat door een door Multimax afgesloten verzekering wordt gedekt. Of, in het geval de schade niet door een verzekering van Multimax wordt gedekt, is de schade per schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks gebeurtenissen beperkt tot 75% van het aan Opdrachtgever gefactureerde of nog te factureren bedrag, zoals in de betreffende Opdracht, in de uitoefening waarvan de schade is ontstaan, vermeld staat. Voor indirecte schade, waaronder (niet uitsluitend) winstderving en overige gevolgschade, is Multimax nimmer aansprakelijk.
 2. De in het vorige lid genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Multimax en/of diens leidinggevend personeel.
 3. Opdrachtgever is verplicht om alle maatregelen te treffen om de schade waarvoor Multimax aansprakelijk kan worden gehouden zoveel mogelijk te beperken.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Multimax tegen aanspraken van Uitzendkracht en/of derden voor de directe en indirecte schade die zij hebben geleden als gevolg van de Terbeschikkingstelling of anderszins in het kader van de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen aanspraken op grond van artikel 13 lid 2 algemene voorwaarden.
 5. Behoudens bepalingen van dwingend recht, is Multimax niet aansprakelijk voor zaakschade, letselschade of overlijdensschade van welke aard dan ook (direct of indirect), welke schade is ontstaan als een gevolg van:
 1. toedoen of nalaten van de Uitzendkracht, de Opdrachtgever of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Uitzendkracht;
 2. de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht, ook wanneer mocht blijken dat die Uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten;
 3. eenzijdige opzegging van de Uitzendovereenkomst door de Uitzendkracht;
 4. een overmachtstoestand zoals bedoeld in artikel 14.
 1. Opdrachtgever is tegenover de Uitzendkracht en Multimax aansprakelijk voor de schade die de Uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitzendkracht.
 2. Als de Uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Multimax gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitzendkracht.
 3. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade die is ontstaan op grond van gedragingen als bedoeld in leden 4,5,6 en 7 van dit artikel.

Artikel 9.  Selectie Uitzendkracht

 1. De Opdrachtgever verstrekt Multimax voor aanvang van de Opdracht zo spoedig mogelijk een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, bijbehorende inschaling, beloning en overige vergoedingen voor Uitzendkracht, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de looptijd van de opdracht.
 2. Bij het verstrekken de informatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen geen eisen worden gesteld die niet relevant zijn voor de functie of die direct of indirect discriminerend zijn. In ieder geval zullen deze niet door Multimax worden gehonoreerd.
 3. Multimax bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en aan de hand van de bij Multimax bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor Terbeschikkingstelling beschikbare Uitzendkrachten, de in aanmerking komende (kandidaat-) Uitzendkrachten en stelt deze voor aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-) Uitzendkracht af te wijzen.
 4. Multimax is te allen tijde gerechtigd om gedurende de Opdracht een of meer Uitzendkrachten die ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te vervangen door andere Uitzendkrachten die voldoen aan het door de Opdrachtgever gewenste profiel dat is ontstaan door de verschaffing van de in lid 1 bedoelde informatie.
 5. De Opdrachtgever is verplicht deze vervanging te accepteren, tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten.
 6. Multimax is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder vertragingsschade, die de Opdrachtgever lijdt door of wegens het niet tijdig aanvangen van de Terbeschikkingstelling of door vervanging van de Uitzendkracht, zelfs indien de voorgestelde (kandidaat-) Uitzendkracht niet volledig voldoet aan het gewenste profiel van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Identificatie en persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever stelt bij aanvang van de Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie.
 2. Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de Terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van Uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de geldende privacy wet- en regelgeving.
 3. Multimax is niet aansprakelijk voor boetes of claims die Opdrachtgever worden opgelegd, omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld niet is nagekomen.

Artikel 11. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de Uitzendkracht

 1. Het loon en de vergoedingen van de Uitzendkracht worden zoveel mogelijk voorafgaand aan de Terbeschikkingstelling vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent Inlenersbeloning en ABU-beloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 2. Het loon en de vergoedingen van de Uitzendkracht zijn te allen tijde gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan werknemers van Opdrachtgever die vergelijkbare werkzaamheden uitoefenen en/of werkzaam in gelijkwaardige functies.
 3. Onder het loon en overige vergoedingen vallen in beginsel de volgende componenten:
 1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (deze kan –zulks ter keuze van Multimax- gecompenseerd worden in tijd en/ of geld);
 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst;
 4. initiële loonstijging;
 5. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
 1. Opdrachtgever informeert Multimax voorafgaand aan de Terbeschikkingstelling over de componenten zoals genoemd in lid 3. Indien Opdrachtgever Multimax onjuiste inlichtingen verstrekt over deze componenten is Multimax gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de Terbeschikkingstelling, met terugwerkende kracht, het loon en overige vergoedingen van de Uitzendkracht alsmede het tarief van Opdrachtgever dienovereenkomstig te corrigeren en bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Overwerk, werk in ploegendiensten, of werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren, wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing – de Inlenersbeloning en wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.
 3. Als de Opdrachtgever, nadat de Uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de Opdrachtgever verplicht tot het Opdrachtgeverstarief over ten minste drie uren per oproep als:
 1. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd; of
 2. Opdrachtgever de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.
 1. Als de Opdrachtgever vanuit zijn bedrijfsvoering de Uitzendkracht verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze door de Opdrachtgever volledig vergoed of –voor zover mogelijk- verstrekt. Indien de benodigdheden door Multimax worden verzorgd, is Opdrachtgever gehouden de kosten die daarmee samenhangen te vergoeden aan Multimax.

Artikel 12. Rechtstreekse arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en Uitzendkracht

 1. De Opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst of andersoortige arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aan, zolang de Uitzendovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd.
 2. Als de Opdrachtgever met een door Multimax ter beschikking gestelde of te stellen Uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt Opdrachtgever Multimax daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de Opdrachtgever te bespreken, waarbij de volgende twee randvoorwaarden gelden:
 1. de Uitzendkracht is reeds 26 weken ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever
 2. Multimax zal steeds schadeloos zal worden gesteld.
 3. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
 4. het aanstellen als ambtenaar
 5. de overeenkomst van opdracht
 6. de aanneming van werk
 7. het ter beschikking laten stellen van de Uitzendkracht aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk.

 Artikel 13. Overige verplichtingen Opdrachtgever

 1. Tussen de Opdrachtgever en de Uitzendkracht bestaat geen arbeidsovereenkomst, de Uitzendkracht werkt feitelijk onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever neemt daarbij jegens de Uitzendkracht dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Multimax heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.
 2. De Opdrachtgever verklaart dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek voor de Uitzendkracht. Opdrachtgever verstrekt de Uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
 3. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de Opdracht. Als de Opdrachtgever hiervan af wenst te wijken, geschiedt dit uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van Multimax.
 4. Het is de Opdrachtgever verboden om de Uitzendkracht ter beschikking te stellen aan een andere (rechts)persoon om onder diens toezicht en leiding te werken.
 5. De Opdrachtgever garandeert dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de Uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 6. De Opdrachtgever dient Multimax bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, opdat Multimax deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de Uitzendovereenkomst. Indien een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dag(en) bekend wordt na het aangaan van de Opdracht, dient de Opdrachtgever Multimax hier onmiddellijk over te informeren.
 7. De Opdrachtgever dient Multimax bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) of ander document die de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats bevat.

 Artikel 14. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Multimax gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht op te schorten zolang de overmachtstoestand voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Multimax onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan werkstaking, quarantaine; mobilisatie; staat van beleg; oorlog; extreme weersomstandigheden; transportbelemmeringen; overheidsmaatregelen met inbegrip van in-en uitvoermaatregelen;  bedrijfsbezetting; wanprestatie van derden; blokkades, embargo, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard onder personeel.
 3. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand twee maanden of langer zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Opdracht gehouden de door hem aan Multimax verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan Multimax te betalen.

Artikel 15. Geschillen en rechts- en forumkeuze

 1. Bij geschillen tussen Multimax en Opdrachtgever geldt de administratie van Multimax steeds als dwingend bewijs.
 2. Op alle precontractuele aanbiedingen van Multimax, Opdrachten en overige overeenkomsten waarbij Multimax partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Ten aanzien van geschillen die verband houden met pre-contractuele aanbiedingen van Multimax, Opdrachten en overige overeenkomsten waarbij Multimax partij is, is uitsluitend de absoluut bevoegde rechter van de rechtbank Arnhem bevoegd.