Algemene Voorwaarden Multimax B.V.

Artikel 1. Definities

 • 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Multimax.
 • 1.2 Aspirant Uitzendkracht: een door Multimax geworven en geselecteerde natuurlijke persoon, die door Multimax bij de Opdrachtgever is aangedragen in het kader van één of meerdere functies en/of vacatures binnen de organisatie van de Opdrachtgever ongeacht of de Opdrachtgever de Aspirant Uitzendkracht direct of indirect (uit welke hoedanigheid dan ook) kende.
 • 1.3 Cao: de cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst tussen Multimax en de Uitzendkracht, zijnde – steeds de meest recente versie van – de ABU-cao voor Uitzendkrachten.
 • 1.4 Diensten: alle door Multimax aan de Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten.
 • 1.5 Inlenersbeloning: de bij de Opdrachtgever geldende beloning voor werknemers in dienst van de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een Uitzendkracht, steeds bestaande uit de in de meest actuele versie van de Cao opgenomen loonelementen. Op dit moment in elk geval bestaande uit de volgende elementen:
  • 1. Het geldende periodeloon in de schaal behorende bij de functiegroep waarin de Uitzendkracht is ingedeeld;
  • 2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan ter keuze van Multimax worden gecompenseerd in tijd en/of geld;
  • 3. Alle toeslagen;
  • 4. Initiële loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip (ook als dit tijdstip in het verleden ligt) en met dezelfde omvang als bij de Opdrachtgever;
  • 5. Alle kostenvergoeding;
  • 6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
  • 7. Vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt);
  • 8. Eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering (niet zijnde periodiek repeterende uitkeringen);
  • 9. Thuiswerkvergoedingen; en
  • 10. Vaste eindejaarsuitkeringen (hoogte, tijdstip en voorwaarden zoals bij de Opdrachtgever bepaald), hieronder begrepen alle inkomensbestanddelen die jaarlijks dan wel periodiek repeterend worden uitgekeerd, zoals een dertiende maand, eindejaarsuitkering en kerstgratificatie.
 • 1.6 Multimax: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart, zijnde Multimax B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6827 BV) Arnhem aan de Stieltjesweg 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32170974 en/of de dochtervennootschap(pen) van Multimax (als bedoeld in artikel 2:24a BW) en/of de vennootschap(pen) waarmee Multimax in een groep is verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW).
 • 1.7 Offerte: elk mondeling of Schriftelijk aanbod van Multimax aan de Opdrachtgever.
 • 1.8 Opdracht: de Schriftelijke opdracht die door Opdrachtgever wordt geplaatst bij Multimax voor het verlenen respectievelijk leveren van Diensten, of de Schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een daartoe strekkend Offerte van Multimax.
 • 1.9 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Multimax contracteert c.q. beoogt te contracteren.
 • 1.10 Opdrachtgevertarief: het door de Opdrachtgever aan Multimax verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, uitkeringen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.1.11 Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen een Opdrachtgever en Multimax, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door Multimax. Waaronder uitdrukkelijk ook de Overeenkomst van opdracht.
 • 1.12 Partijen: verwijzing naar Multimax en de Opdrachtgever tezamen.
 • 1.13 Schriftelijk: op schrift gesteld dan wel digitaal ter beschikking gesteld per e-mail of anderszins op elektronische wijze.
 • 1.14 Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Uitzendkracht door Multimax in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever arbeid te verrichten.
 • 1.15 Uitzendbeding: de Schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Multimax en de Uitzendkracht en/of in de Cao, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, doordat de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door Multimax aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 Burgerlijk Wetboek).
 • 1.16 Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die op basis van een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW in dienst is van Multimax.
 • 1.17 Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de Uitzendkracht door Multimax, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van Multimax, ter beschikking wordt gesteld aan een derde (de Opdrachtgever) om krachtens en door deze aan Multimax verstrekte opdracht, arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

 

Artikel 2. Werkingssfeer

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met Multimax. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Multimax en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
 • 2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.
 • 2.4 Indien Multimax niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Multimax in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 • 2.5 Indien Multimax bij één of meerdere Overeenkomsten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afweging tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Multimax en de Opdrachtgever.
 • 2.6 Multimax heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingtermijn ten opzichte van de Opdrachtgever in acht dient te nemen. Bij gebreke van protest binnen 14 dagen na kennisgeving gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag van de kennisgeving op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de kennisgeving.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 • 3.1 Alle Offertes van Multimax zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Multimax worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
 • 3.2 Multimax kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.3 Er komt een Overeenkomst tot stand wanneer de Opdrachtgever:
  • een (zoek)opdracht bij Multimax plaatst;
  • de Offerte van Multimax aanvaardt;
  • een gesprek aangaat met een Aspirant Uitzendkracht (waarbij niet relevant is of de Aspirant Uitzendkracht op initiatief van Multimax of de Opdrachtgever is aangedragen bij de Opdrachtgever, al dan niet op basis van een openstaande vacature bij de Opdrachtgever);
  • een opdrachtovereenkomst in de zin van artikel 7:400 BW sluit met Multimax.
 • 3.4 Indien de Opdrachtgever een (zoek)opdracht plaatst bij Multimax, zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door Multimax is bevestigd of wanneer Multimax van start gaat met de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) wanneer Multimax een gesprek aangaat met een Aspirant Uitzendkracht. Multimax is te allen tijde gerechtigd om een (voorgestelde) Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht te vervangen.

Artikel 4. Duur en beëindiging van de Overeenkomst en de Terbeschikkingstelling

 • 4.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • 4.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan:
  • – óf voor een vaste periode;
  • – óf voor een bepaalde opdracht;
  • – óf voor een bepaalbare periode;
  • – óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
 • 4.3 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. De Opdrachtgever is gehouden om uiterlijk één maand voordat de Overeenkomst van rechtswege eindigt, Multimax Schriftelijk mede te delen of zij een nieuwe Overeenkomst wenst ten behoeve van dezelfde Uitzendkracht. Bij gebreke van tijdige Schriftelijke mededeling hiervan, wordt de Overeenkomst voor bepaalde tijd steeds verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden als waarvoor deze is aangegaan.
 • 4.4 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
 • 4.5 Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide Partijen de Overeenkomst opzegt omdat:
  • – de andere Partij in verzuim is of;
  • – de andere Partij haar bedrijfsvoering/activiteiten staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden en/of in liquidatie verkeert of;
  • – de andere Partij haar eigen faillissement aanvraagt, het faillissement wordt aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
 • 4.6 Indien Multimax wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Multimax voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van opzegging zullen alle vorderingen van Multimax onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • 4.7 Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan Multimax om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.
 • 4.8 De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Multimax de Uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de Uitzendovereenkomst tussen Multimax en de Uitzendkracht is geëindigd en deze Uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet tenbehoeve van dezelfde Opdrachtgever. Multimax schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.
 • 4.9 De Opdrachtgever informeert Multimax tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht, teneinde Multimax in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen. Komt de Opdrachtgever voorgaande verplichting niet na, dan vrijwaart zij Multimax voor alle schade die hieruit kan voortvloeien.
 • 4.10 Indien tussen de Uitzendkracht enerzijds en Multimax anderzijds het Uitzendbeding geldt, eindigt de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht op verzoek van de Opdrachtgever, omdat de Opdrachtgever om welke reden dan ook de Uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd Schriftelijk aan Multimax bevestigen. Gedurende de arbeidsongeschiktheid van de Uitzendkracht eindigt de Terbeschikkingstelling niet, waardoor ook de Uitzendovereenkomst niet eindigt.
 • 4.11 Indien tussen de Uitzendkracht enerzijds en Multimax anderzijds het Uitzendbeding geldt, is de Opdrachtgever steeds – als de Terbeschikkingstelling meer dan 26 weken heeft geduurd – bij beëindiging van de Terbeschikkingstelling verplicht om dit Schriftelijk aan Multimax te melden, ten minste tien kalenderdagen voor die beëindiging, ongeacht de eventueel van toepassing zijnde opzegtermijn in de Overeenkomst of de beëindiging (van rechtswege) van de Overeenkomst (bijvoorbeeld vanwege het einde van de looptijd). Indien de Opdrachtgever deze kennisgevingstermijn niet in acht neemt, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor – en vrijwaart zij Multimax tegen – alle (directe en indirecte) schade die Multimax hierdoor lijdt, waaronder in elk geval (maar niet uitsluitend) het loon dat de Uitzendkracht zou hebben verdiend in de periode van de niet in acht genomen kennisgevingstermijn.
 • 4.12 De voorgaande artikelen laten het recht op een beroep op artikel 6:265 BW onverlet. In geval van ontbinding van een Overeenkomst geldt dat, al hetgeen reeds uit hoofde van de Overeenkomst is betaald niet als ongedaanmakingsverbintenis kan worden teruggevorderd.
 • 4.13 Beëindiging van een Overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere Overeenkomsten tussen Multimax en de Opdrachtgever.

Artikel 5. Informatieverplichting Opdrachtgever

 • 5.1 De Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Multimax in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van de Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de inlichting omtrent het arbeidsverleden van de Uitzendkracht bij de Opdrachtgever, alsmede de vaststelling van de Inlenersbeloning. In dat kader is de Opdrachtgever in elk geval verplicht het formulier ‘Checklist inlenersbeloning’ van Multimax volledig, juist en naar waarheid in te vullen. Dit formulier wordt als bijlage bij de Overeenkomst gevoegd, dan wel separaat aan de Opdrachtgever toegestuurd. Om de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk volgens tijdsschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle (verdere) benodigdheden aan Multimax en verricht de Opdrachtgever tijdig alle handelingen die Multimax nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten.
 • 5.2 De Opdrachtgever erkent dat alle afspraken tussen haar en Multimax (en de uitvoering van de Diensten) is gebaseerd op de veronderstelling dat tussen Multimax en de Uitzendkracht een reguliere uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW tot stand komt/is gekomen, niet zijnde een payrollovereenkomst in de zin van artikel 7:692 BW. Mocht onverhoopt blijken dat, om welke reden dan ook, toch sprake is van een payrollovereenkomst in de zin van artikel 7:692 BW tussen Multimax en de Uitzendkracht dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor – en vrijwaart zij Multimax tegen – alle (directe en indirecte) schade (waaronder, maar niet beperkt tot, verschuldigd loon, premies, belastingen en alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die Multimax lijdt, die het gevolg is van deze (her)kwalificatie. Deze schade zal met terugwerkende kracht worden verhaald op de Opdrachtgever. Daarnaast wordt het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig (met terugwerkende kracht) aangepast, dat wil zeggen met inachtneming van alle (kostenverhogende) regels die gelden ten aanzien de payrollovereenkomst.-
 • 5.3 Alle informatie die relevant is (of kan zijn) voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst tussen Multimax en de Uitzendkracht, dient – voordat Multimax een Uitzendovereenkomst aangaat met de (Aspirant) Uitzendkracht – Schriftelijk aan Multimax te worden gemeld door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten (waaronder juridische kosten) en schade die Multimax lijdt, doordat de Opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan voorgaande informatieverplichting.
 • 5.4 De Opdrachtgever dient Multimax bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, opdat Multimax deze omstandigheid indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de Uitzendovereenkomst met de Uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever Multimax onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om Multimax tijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Multimax het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
 • 5.5 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Multimax verrichte handelingen en verstrekte gegevens. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat zij alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van de leden 1, 3 en 4 van dit artikel voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt respectievelijk heeft verricht.
 • 5.6 De Opdrachtgever stelt Multimax tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
 • 5.7 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Multimax zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Multimax het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door de Opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Multimax het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat Multimax over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de door Multimax te maken kosten voor rekening en risico komen van de Opdrachtgever.
 • 5.8 Indien de Overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Multimax zijn verstrekt, heeft Multimax het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van Opdrachtgever. De door Multimax gemaakte extra uren en/of extra kosten alsmede overige schade van Multimax die is of zou ontstaan doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van de Opdrachtgever.
 • 5.9 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor – en vrijwaart Multimax tegen – de schade van Multimax en/of de Uitzendkracht (en Multimax is niet aansprakelijk voor de schade van de Opdrachtgever) als gevolg van de onjuiste toepassing van de Inlenersbeloning, als de Inlenersbeloning is vastgesteld aan de hand van door de Opdrachtgever aan Multimax onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. De Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor alle kosten (waaronder juridische kosten) en schade die Multimax lijdt, doordat de Opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan de informatieverplichtingen als bedoeld in dit artikel en artikel 6.1.

Artikel 6. Werkprocedure

 • 6.1 De Opdrachtgever verstrekt Multimax voor aanvang van de Overeenkomst en/of Terbeschikkingstelling in elk geval een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, (referte-) werktijden en -dagen, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Overeenkomst. De Opdrachtgever informeert Multimax over de vraag of het arbeidspatroon van de Uitzendkracht een voorspelbaar of onvoorspelbaar karakter heeft, zoals bedoeld in artikel 7:655 lid 1 onder i BW.
 • 6.2 Multimax bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Terbeschikkingstelling in aanmerking komende (Aspirant) Uitzendkrachten, welke (Aspirant) Uitzendkrachten zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Multimax heeft slechts een inspanningsverplichting. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (Aspirant) Uitzendkracht af te wijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde (Aspirant) Uitzendkracht geen doorgang vindt.
 • 6.3 Multimax schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Multimax voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Uitzendkracht Ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht.
 • 6.4 Als Multimax in het kader van de vervulling van haar verplichtingen op grond van de wet of de Cao informatie van de Opdrachtgever behoeft, zal de Opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan Multimax verstrekken.

Artikel 7. Vervanging, beschikbaarheid, ziekmelding en re-integratie

 • 7.1 Multimax is gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Uitzendkracht door een andere Uitzendkracht onder voortzetting van de Overeenkomst, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Multimax, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de toepasselijke Cao en de ontslagrichtlijnen voor de uitzendbranche. De Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd Schriftelijk motiveren.
 • 7.2 Multimax schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Multimax om welke reden dan ook een (vervangende) Uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
 • 7.3 Indien de Uitzendkracht zich ziekmeldt bij de Opdrachtgever, of de Opdrachtgever ervan op de hoogte is dat de Uitzendkracht vanwege ziekte niet op de werkplek verschijnt, is de Opdrachtgever gehouden om dit diezelfde, of uiterlijk de volgende, dag Schriftelijk aan Multimax te melden.
 • 7.4 De Opdrachtgever is gehouden – op eerste verzoek van Multimax – medewerking te verlenen aan de re-integratie van de aan de Opdrachtgever Ter beschikking gestelde (arbeidsongeschikte) Uitzendkracht. Dit betekent onder andere (maar niet uitsluitend) dat de Opdrachtgever verplicht is om de Uitzendkracht re-integratiewerkzaamheden te laten verrichten in een gewijzigde functie of voor een aangepast aantal uren. Indien de Opdrachtgever geen of onvoldoende medewerking verleent, is de Opdrachtgever (eventueel uitdrukkelijk in afwijking van het bepaalde in de Overeenkomst) gehouden het Opdrachtgeverstarief door te betalen over het aantal uren waarop de Uitzendkracht bij Multimax aanspraak maakt op doorbetaling van loon.
 • 7.5 De Uitzendkracht wordt niet exclusief ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. Het is Multimax toegestaan om de Uitzendkracht zonder instemming van de Opdrachtgever bij een andere opdrachtgever te plaatsen.

Artikel 8. Functie en beloning

 • 8.1 De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de Cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 • 8.2 Indien op enig moment blijkt dat de hiervoor bedoelde functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Uitzendkracht uitgeoefende functie (dan wel indien de Opdrachtgever Multimax niet op de hoogte heeft gebracht van het hierna in lid 3 bedoelde beleid), zal de Opdrachtgever aan Multimax onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving en/of inschaling. De functieomschrijving en/of inschaling, kan tijdens de Overeenkomst worden aangepast, indien de Uitzendkracht daar conform wet- en regelgeving, de Cao en/of de Inlenersbeloning recht op heeft. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Multimax de beloning van de Uitzendkracht én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief (met terugwerkende kracht) aan Multimax verschuldigd, vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie dan wel het moment waarop de Uitzendkracht recht heeft op de hogere inschaling.
 • 8.3 Indien het bij de Opdrachtgever ten aanzien van het periodeloon in de schaal beleid is om de inschaling bij aanvang van het werk mede te bepalen op basis van de ervaring, dan geldt dit ook voor de Uitzendkracht. De Opdrachtgever is gehouden om Multimax van een dergelijk beleid op de hoogte te brengen, zodat hier bij de inschaling rekening mee kan worden gehouden. Indien de Opdrachtgever bij de inschaling geen rekening houdt met de voor de functie relevante werkervaring, dan dient Multimax hier bij de Uitzendkracht – ingevolge de Cao – toch rekening mee gehouden. Omdat de Uitzendkracht in dat geval niet mag worden ingeschaald in de laagste trede van de functieschaal die op hem van toepassing is, is de Opdrachtgever gehouden om mee te werken aan het vaststellen van de inschaling en trede in de schaal die past bij de voor de functie relevante werkervaring van de Uitzendkracht. Mocht achteraf blijken dat de inschaling toch niet juist is (geweest) dan is Multimax gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Multimax kan daarnaast ook hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Multimax zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
 • 8.4 Multimax is – ten aanzien van de inschaling van de Uitzendkracht – verplicht om uit te gaan van minimaal de eerdere inschaling, indien de Uitzendkracht terugkeert bij dezelfde opdrachtgever, dan wel bij een opdrachtgever binnen hetzelfde cao-gebied in een nagenoeg gelijke functie, of bij opvolgend werkgeverschap. Bij terugkeer binnen negen maanden wordt ook een tredeverhoging toegekend, indien er in deze onderbrekingsperiode een dergelijke verhoging zou zijn toegekend en de Uitzendkracht deze niet heeft gekregen vanwege deze onderbreking. De Opdrachtgever is verplicht om deze regels in acht te nemen, dan wel gaat zij hierbij bij voorbaat akkoord met de door Multimax vastgestelde inschaling en het daarop gebaseerde Opdrachtgeverstarief.
 • 8.5 De Opdrachtgever is verplicht om – op het eerste verzoek van Multimax – terstond medewerking te verlenen aan een verzoek van de Uitzendkracht aan Multimax om uitleg over diens inschaling.
 • 8.6 Ten aanzien van periodieke loonsverhogingen voor de Uitzendkracht (en daarmee een aanpassing in het Opdrachtgeverstarief, zoals bedoeld in artikel 12.5 van deze Algemene Voorwaarden) geldt het volgende, waarmee de Opdrachtgever zich bekend en akkoord verklaart:
  • – Periodieke loonsverhogingen worden toegekend op dezelfde wijze als bij de Opdrachtgever.
  • – Als het toekennen van een periodiek bij de Opdrachtgever afhankelijk is van de beoordeling van de Uitzendkracht, dan geldt dat de Uitzendkracht altijd een periodiek toegekend krijgt, behalve als de Opdrachtgever (naar de mening van Multimax) voldoende kan aantonen dat de Uitzendkracht volgens de regels en procedures bij de Opdrachtgever geen periodiek zou hebben ontvangen. Slaagt de Opdrachtgever hier niet in, dan staat het Multimax vrij alsnog een periodiek toe te kennen aan de Uitzendkracht. Daarnaast geldt, dat als niet of niet tijdig een beoordeling heeft plaatsgevonden, het Multimax vrijstaat de Uitzendkracht een periodiek toe te kennen, die aantoonbaar het meest gangbaar is bij de Opdrachtgever.
  • – De Uitzendkracht mag geen periodiek mislopen doordat hij van opdrachtgever is gewisseld. In dat geval geld
 • 8.7 Indien de Uitzendkracht niet-indeelbaar is op grond van de Cao of als er geen werknemers werkzaam zijn bij de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie, wordt de beloning van de Uitzendkracht vastgesteld aan de hand van gesprekken die door Multimax worden gevoerd met de Uitzendkracht en, indien van toepassing, de Opdrachtgever. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de benodigde capaciteiten die de invulling van de functie met zich meebrengt, de verantwoordelijkheden, ervaring en het opleidingsniveau. Op eerste verzoek van Multimax, zal de Opdrachtgever meewerken aan het hiervoor bedoelde gesprek en zal zij alle informatie verstrekken aan Multimax, die Multimax nodig acht voor het vaststellen van de juiste beloning van de Uitzendkracht.
 • 8.8 Indien zich een omstandigheid voordoet die ertoe leidt dat de Uitzendkracht – in afwijking van het voorgaande artikellid – toch op grond van de Inlenersbeloning beloond moet/had moeten worden dan wel er tóch werknemers werkzaam zijn bij de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie, dan stelt de Opdrachtgever Multimax hiervan tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden van deze omstandigheid op de hoogte. De beloning van de Uitzendkracht en het Opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 2 van dit artikel aangepast.
 • 8.9 Alle elementen van de Inlenersbeloning (zoals opgenomen in de Cao en in artikel 1.5 van de Algemene Voorwaarden) worden aan de Opdrachtgever doorberekend, inclusief eventuele door Multimax verschuldigde werkgeverslasten. Voor de volledigheid wordt de Opdrachtgever erop gewezen dat niet slechts de bij haar (eventueel) van toepassing zijnde cao relevant is voor de vaststelling van de (hoogte van de) Inlenersbeloning, maar dat dit ook het geval is bij elementen van de Inlenersbeloning die de Opdrachtgever – naast/bovenop/in plaats van de bij haar geldende cao – aan haar eigen personeel toekent/moet toekennen. Ook die beloning maakt onderdeel uit van de Inlenersbeloning, is Multimax verschuldigd aan de Uitzendkracht en wordt om die reden – op de gebruikelijke wijze – doorbelast aan de Opdrachtgever.

Artikel 9. Goede uitoefening van leiding en toezicht

 • 9.1 De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 • 9.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 • 9.3 De Opdrachtgever kan de Uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij Overeenkomst bepaalde, indien Multimax en de Uitzendkracht daarmee vooraf Schriftelijke hebben ingestemd.
 • 9.4 Tewerkstelling van de Uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk als Multimax hiermee vooraf uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft ingestemd en voor zover de Uitzendkracht hiermee ook heeft ingestemd. De tewerkstelling in het buitenland zal vervolgens slechts plaatsvinden voor bepaalde tijd en onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd.
 • 9.5 De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht vergoeden – en Multimax vrijwaren tegen – schade die de Uitzendkracht lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan.
 • 9.6 De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Multimax verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Multimax.

Artikel 10. Arbeidsduur en werktijden

 • 10.1 De arbeidsomvang en de werktijden van de Uitzendkracht bij de Opdrachtgever worden voorafgaand aan de Terbeschikkingstelling overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur, de pauze en de rusttijden van de Uitzendkracht zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 • 10.2 Vakantie en verlof van de Uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de Cao.
 • 10.3 Indien de Uitzendkracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de werkzaamheden, zullen de uren, die de Uitzendkracht aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

Artikel 11. Arbeidsomstandigheden en hulpmiddelen

 • 11.1 De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
 • 11.2 De Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht en Multimax verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 • 11.3 De Opdrachtgever is gehouden om – onder dezelfde voorwaarden als van toepassing bij de Opdrachtgever voor zijn eigen personeel – op haar kosten, aan de Uitzendkracht functie-gerelateerde hulpmiddelen te verstrekken, indien deze voor het verrichten van de werkzaamheden (bijvoorbeeld voor veilig en gezond werken) bij de Opdrachtgever vereist zijn. Hieronder vallen uitdrukkelijk ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • 11.4 De Opdrachtgever is gehouden om aan de Uitzendkracht en aan Multimax tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, Schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • 11.5 Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een Schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Multimax zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 • 11.6 De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht vergoeden – en Multimax vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Multimax daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek en/of enige andere wettelijke (aansprakelijkheids)bepaling. Onder de zinsnede “die de Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt” wordt hier uitdrukkelijk ook bedoeld de schade die de Uitzendkracht lijdt tijdens zijn woon-werkverkeer.
 • 11.7 Indien de in het vorige lid bedoelde situatie (/bedrijfsongeval) tot de dood van de Uitzendkracht leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen en vrijwaart de Opdrachtgever Multimax tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.
 • 11.8 De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van Multimax verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Multimax.

Artikel 12. Opdrachtgeverstarief

 • 12.1 De door Opdrachtgever aan Multimax verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Uitzendkracht gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Multimax op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak heeft. Het Opdrachtgeverstarief wordt tevens vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de uitkeringen en kostenvergoedingen die Multimax verschuldigd is aan de Uitzendkracht (met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.9 van deze Algemene Voorwaarden). Over de totale door Opdrachtgever aan Multimax te betalen vergoeding wordt btw in rekening gebracht.
 • 12.2 De Opdrachtgever is het Opdrachtgeverstarief eveneens verschuldigd over de uren waarop de Uitzendkracht de werkzaamheden niet kan verrichten vanwege onwerkbaar weer. Indien de Opdrachtgever in dit geval een beroep kan doen op de door de overheid vastgestelde ‘Regeling onwerkbaar weer’, dan kan Multimax ervoor kiezen om deze regeling eveneens toe te passen, met inachtneming van de daartoe in de Cao opgenomen voorwaarden.
 • 12.3 Indien op enig moment de arbeidsomvang van de Uitzendkracht omhoog moet worden bijgesteld, vanwege het door de Uitzendkracht geaccepteerde verplichte aanbod van Multimax (gelet op het bepaalde in artikel 7:628a lid 5 BW), is de Opdrachtgever (vanaf het moment dat Multimax de Uitzendkracht dit aantal uren moet doorbetalen) steeds het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over dit aangepaste aantal uren.
 • 12.4 Indien op enig moment de Inlenersbeloning moet worden toegepast of verhoogd – of indien de elementen van de Inlenersbeloning in de Cao worden aangepast/uitgebreid – stelt Multimax de beloning van de Uitzendkracht en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en Inlenersbeloning, direct vanaf het moment waarop de wijziging van de Inlenersbeloning ingaat (indien nodig met terugwerkende kracht). Voor het geval de toepassing of verhoging van de Inlenersbeloning leidt tot een hogere waarde van (reeds door de Uitzendkracht opgebouwde) vakantiedagen (bijvoorbeeld bij een stijging van het (uur)loon van de Uitzendkracht), is de Opdrachtgever eveneens gehouden het aangepaste (hogere) Opdrachtgeverstarief te voldoen over de door de Uitzendkracht op te nemen (of – indien nodig met terugwerkende kracht – na het moment van de aanpassing van de Inlenersbeloning reeds opgenomen) vakantiedagen. In de beloning en het uiteindelijke tarief dat de Opdrachtgever aan Multimax verschuldigd is, worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning betrokken. De Opdrachtgever is eventuele (in de Inlenersbeloning gewijzigde) toeslagen, (kosten)vergoedingen en mogelijke andere elementen een-op-een aan Multimax verschuldigd, op gelijke wijze (en vanaf hetzelfde moment) als waarop Multimax deze verschuldigd is aan de Uitzendkracht. In het geval van een bruto vergoeding/uitkering/etc., zullen ook de door Multimax verschuldigde werkgeverslasten een-op-een aan de Opdrachtgever worden doorbelast. Indien de Uitzendkracht met terugwerkende kracht recht heeft op een (initiële) loonsverhoging, is het Multimax eveneens toegestaan het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht te verhogen en in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.
 • 12.5 Naast de hiervoor bedoelde gevallen is Multimax in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief – indien van toepassing met terugwerkende kracht – tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
  • – als gevolg van wijziging van de Cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende Cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
  • – als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de Cao of enig verbindend voorschrift;- als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de Cao, de bij de Opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving;
  • – als gevolg van indexering van de lonen door het Centraal Bureau van de Statistiek;
  • – als gevolg van een wijziging in de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst tussen Multimax en de Uitzendkracht.
 • 12.6 Indien de Opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. De Terbeschikkingstelling eindigt evenwel pas op het moment dat de Uitzendovereenkomst tussen de Uitzendkracht enerzijds en Multimax anderzijds rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de Uitzendovereenkomst is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief verschuldigd.
 • 12.7 Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is Multimax gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Multimax kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Multimax zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
 • 12.8 Het Opdrachtgeverstarief, zoals dat in de Overeenkomst is opgenomen, geldt voor het kalenderjaar waarin de Overeenkomst is gesloten, behoudens het hiervoor bepaalde in deze Algemene Voorwaarden over het Opdrachtgeverstarief. Steeds op 1 januari van elk jaar, is Multimax gerechtigd het Opdrachtgeverstarief eenzijdig minimaal te laten stijgen met een inflatiecorrectie, zoals die tot uiting komt in de Dienstenprijsindex (DPI) die het CBS heeft vastgesteld in het daaraan voorafgaande jaar, maar minimaal met 1,5%. Multimax stelt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van deze stijging van het Opdrachtgeverstarief.

Artikel 13. Facturatie en tijdverantwoording

 • 13.1 Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.
 • 13.2 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels digitale accordering door de Opdrachtgever in de online portal van Multimax dan wel middels door de Opdrachtgever Schriftelijk geaccordeerde urenbriefjes.
 • 13.3 Multimax factureert ten minste op basis van het aantal in de Overeenkomst overeengekomen uren dat de Uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is het Opdrachtgeverstarief eveneens verschuldigd voor de uren waarop de Uitzendkracht de werkzaamheden niet heeft kunnen verrichten door een oorzaak die – als de Opdrachtgever de juridische werkgever van de Uitzendkracht zou zijn geweest – op grond van artikel 7:628 BW in redelijkheid voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.
 • 13.4 De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien dat de daarin opgenomen gegevens van de Uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge deze Algemene Voorwaarden, opdrachten en/of overige Overeenkomsten het Opdrachtgeverstatief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten.
 • 13.5 Tijdverantwoording vindt steeds per week plaats en dient uiterlijk op de maandag volgende op de week waarop de tijdverantwoording betrekking heeft, door Multimax te zijn ontvangen. De Opdrachtgever dient er derhalve voor zorg te dragen dat hij de uren tijdig accordeert, zodat Multimax aansluitend aan de door de Uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Multimax wordt verstrekt.
 • 13.6 Indien en voor zover de Uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Multimax gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevenscorrect zijn. Op verzoek van Multimax geeft de Opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdregistratie van de Opdrachtgever en verstrekt de Opdrachtgever een afschrift hiervan.

Artikel 14. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

 • 14.1 De Opdrachtgever is – onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Multimax – ten minste gehouden het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren aan Multimax te voldoen indien:
  • – de Uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of:
  • – de Opdrachtgever de Uitzendkracht korter dan drie uur in staat stelt de uitzendarbeid te verrichten.
 • 14.2 De Opdrachtgever is – onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Multimax – steeds verplicht het Opdrachtgeverstarief te voldoen over de uren waarop de Uitzendkracht aanspraak maakt op loon, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:628a lid 3 BW.

Artikel 15. Betaling

 • 15.1 Alle door Multimax gehanteerde prijzen zijn in euro’s, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 15.2 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Opdrachtgever aan Multimax verschuldigd is geworden, binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum op een door Multimax aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd door de Opdrachtgever te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.
 • 15.3 Uitsluitend betaling aan Multimax of aan een door Multimax uitdrukkelijk Schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan Uitzendkrachten – onder welke titel dan ook – of het verstrekken van voorschotten aan Uitzendkrachten zijn onverbindend tegenover Multimax en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.
 • 15.4 Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Opdrachtgever deze bezwaren binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur Schriftelijk aan Multimax kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Opdrachtgever.
 • 15.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Multimax op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Multimax. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven de Opdrachtgever aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
 • 15.6 Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De Opdrachtgever is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 15.7 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Multimax moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente – tenzij Multimax aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt – met een minimum van                  € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.
 • 15.8 Tenzij door Multimax anders aangegeven, strekken betalingen van de Opdrachtgever steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Multimax kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Indien het Multimax wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Multimax gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Multimax daaraan gehoor te geven.
 • 15.9 Indien de Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is gesloten, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
 • 15.10 Indien de Opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet, dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Multimax als bedoeld in lid 8 van dit artikel, is Multimax gerechtigd om:
  • A) de Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Opdrachtgever, wanneer Multimax hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden; of
  • B) haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 • 15.11 Multimax is in het geval van ontbinding dan wel opzegging of opschorting van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan de Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Multimax.

Artikel 16.Vrees niet nakoming

 • 16.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst Multimax ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Opdrachtgever aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Opdrachtgever is of wordt gelegd, of ofwel de Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Multimax niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever jegens Multimax uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Multimax is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.
 • 16.2 Multimax is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Multimax daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Opdrachtgever.
 • 16.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Multimax.

Artikel 17. Opschortingsrecht

 • 17.1 Multimax kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen (garantie)verplichting, indien Multimax daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Multimax wordt onder meer verstaan: overmacht van toeleveranciers van Multimax, oorlog, oorlogsgevaar, epidemieën, pandemieën, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, ongeval of ziekte van personeel, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering, bedrijfsstoring, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (cyber) crime (cyber)vandalisme, algemene vervoersproblemen en door Multimax onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Multimax afhankelijk is.
 • 17.2 Multimax zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een in het vorige lid van dit artikel bedoelde situatie. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, zullen de op Multimax rustende verplichtingen uit de Overeenkomst worden opgeschort voor de periode dat deze situatie voortduurt. Eventueel door of namens de Opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
 • 17.3 Indien Multimax door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, gedurende een periode van 3 maanden verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van de Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Opdrachtgever dient in dat geval de door haar aan Multimax verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode voor de overmachtstoestand, aan Multimax te betalen.
 • 17.4 Indien sprake is van een situatie van overmacht dan wel van een situatie dat de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden als gevolg van overmacht, is Multimax niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever en/of derden.
 • 17.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de op haar rustende verplichtingen (waaronder de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht) tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 • 17.6 Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Uitzendkracht of de Uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Overeenkomst onverkort aan Multimax het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens de Overeenkomst laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 • 18.1 Multimax zal zich inspannen de Overeenkomst als een redelijk bekwaam opdrachtnemer uit te voeren.
 • 18.2 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Multimax, de Uitzendkrachten en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Uitzendkracht. Multimax is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Uitzendkracht. De Opdrachtgever vrijwaart Multimax voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of verliezen.
 • 18.3 De Opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de hiervoor bepaalde aansprakelijkheden. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Multimax een kopie van het polis blad te overleggen aan Multimax.
 • 18.4 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Multimax jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
  • a) de totale aansprakelijkheid van Multimax wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Opdrachtgever overeengekomen verplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt alleen verstaan schade welke het gevolg is van beschadiging of vernietiging van een zaak (reparatiekosten of vervangingskosten)
  • b) Multimax is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden indirecte schade, waaronder mede wordt verstaan (maar niet beperkt tot): gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, vermindering van goodwill, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Multimax verband houdende met vernietiging of verlies van gegevens of documenten;
  • c) Multimax is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Multimax is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/hulpmiddelen en informatie
  • d) de aansprakelijkheid van Multimax, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Multimax in voorkomend geval uitkeert;
  • e) in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Multimax – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Multimax, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW
   • uit hoofde van een specifieke Overeenkomst is beperkt tot de hoogte van de drie laatst door de Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde facturen tezamen;
   • uit anderen hoofde is beperkt tot een bedrag van € 5.000, – per aanspraak; waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Multimax te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 10.000, – per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
 • 18.5 Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Multimax en/of de Uitzendkrachten.
 • 18.6 Alle ondergeschikten van Multimax kunnen zich tegenover de Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Multimax beroepen op de bovenstaande bepalingen.
 • 18.7 Het bepaalde in dit artikel, evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden, geldt mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Multimax zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 • 18.8 Schade waarvoor Multimax voor aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Multimax gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet, indien de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.
 • 18.9 Een aansprakelijkheidsvordering jegens Multimax vervalt binnen 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 19. Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

 • 19.1 De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de voor hem geldende verplichtingen voortvloeiende uit de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), waaronder (maar uitdrukkelijk niet beperkt tot):
  • artikel 8b Waadi: de Opdrachtgever zorgt dat de Uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is;
  • artikel 8c Waadi: de Opdrachtgever zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Uitzendkrachten, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van de onderneming van de Opdrachtgever;
  • artikel 10 Waadi: de Opdrachtgever zal Multimax tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder – maar niet uitsluitend – een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. De Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn leiding en toezicht over de Uitzendkracht, uitdrukkelijk geen opdrachten aan de Uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door Uitzendkrachten laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties;
  • artikel 12a Waadi: de Opdrachtgever zal voor de aanvang van de Terbeschikkingstelling (en daarna wanneer nodig) Schriftelijk informatie verstrekken aan Multimax over de arbeidsvoorwaarden als bedoeld in artikel 8 (of 8a) van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Artikel 20. Overname

 • 20.1 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht verstaan:
  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht;
  • het laten ter beschikking stellen van de betreffende Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door de Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
 • 20.2 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht tevens verstaan:
   • de Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht die bij Multimax is ingeschreven;
   • de Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht die is voorgesteld aan en/of in contact gebracht met de Opdrachtgever;
   • de Uitzendkracht wiens Terbeschikkingstelling minder dan twaalf maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd.
 • 20.3 De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.
 • 20.4 De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaan indien en voor zover de Uitzendovereenkomst tussen de Uitzendkracht enerzijds en Multimax anderzijds niet rechtsgeldig is geëindigd en indien en voor zover de Opdrachtgever de Overeenkomst met Multimax niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
 • 20.5 De Opdrachtgever brengt Multimax zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om met de Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De Overeenkomst zal door Opdrachtgever met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden worden beëindigd.
 • 20.6 Indien een Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht door tussenkomst van Multimax aan de mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden met die Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht binnen twaalf maanden nadat die Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht is voorgesteld, een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie, is deze Opdrachtgever aan Multimax een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van ófwel 20% van het (Opdrachtgevers)tarief dat door Multimax in rekening zou zijn gebracht voor de werkzaamheden van de Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht als deze via Multimax werkzaamheden zou hebben verricht voor de Opdrachtgever en wel voor de duur van 1500 uur, ófwel 20% van het bruto jaarsalaris (inclusief 8% vakantiebijslag en overige emolumenten) dat van toepassing is op de Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht bij rechtstreekse indiensttreding bij de Opdrachtgever. Het staat Multimax vrij om een van beide (hiervoor bedoelde) methoden te kiezen en het betreffende bedrag bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. De Opdrachtgever is de vergoeding altijd verschuldigd indien de Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht door Multimax is aangedragen bij de Opdrachtgever. Of de Opdrachtgever de Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht al direct of indirect (uit welke hoedanigheid dan ook) kende, doet ten aanzien van de vergoedingsplicht als bedoeld in dit artikel niet ter zake. Evenmin is relevant de wijze waarop de Aspirant Uitzendkracht of Uitzendkracht door Multimax is aangedragen bij/voorgesteld aan de Opdrachtgever.
 • 20.7 Indien de Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden een arbeidsverhouding aangaat met een Uitzendkracht die aan haar ter beschikking wordt gesteld op basis van een Overeenkomst voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, voordat die Uitzendkracht 1500 uren heeft gewerkt, is de Opdrachtgever aan Multimax een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare vergoeding verschuldigd van 20% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 1500 uren minus de – op basis van de Overeenkomst – reeds door de Uitzendkracht gewerkte uren.  Dit geldt zowel in het geval de Opdrachtgever de Uitzendkracht hiertoe – rechtstreeks dan wel via derden – heeft benaderd, als wanneer de Uitzendkracht– rechtstreeks dan wel via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 • 20.8 Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Uitzendkracht binnen twaalf (12) maanden nadat diens Terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de Opdrachtgever is geëindigd, is hij een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare redelijke vergoeding verschuldigd van 20% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1500 gewerkte uren minus de – op basis van de geëindigde Overeenkomst – reeds door de Uitzendkracht gewerkte uren. Dit geldt zowel in het geval de Opdrachtgever de Uitzendkracht hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Uitzendkracht – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd. Dit geldt zowel in het geval de Opdrachtgever de Uitzendkracht hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Uitzendkracht – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd. De hiervoor opgenomen redelijke vergoeding is door de Opdrachtgever aan Multimax verschuldigd, voor de door Multimax verleende Diensten in verband met de Terbeschikkingstelling, Werving en Selectie en/of Opleiding van de Uitzendkracht.

Artikel 21. Intellectuele en industriële eigendom

 • 21.1 Multimax zal de Uitzendkracht op verzoek van de Opdrachtgever, een Schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien Multimax in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Multimax.
 • 21.2 Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Multimax over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Multimax.
 • 21.3 Multimax is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 22. Privacy en verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever

 • 22.1 Conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, is de Opdrachtgever verplicht om bij aanvang van de Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument waarop de nationaliteit van de Uitzendkracht is vermeld. Dit identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid. Tevens zal de Opdrachtgever voldoen aan de op hem deswege rustende administratie- en bewaarplichten.
 • 22.2 De Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de Terbeschikkingstelling ter kennisgenomen persoonsgegevens van de Uitzendkracht vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de geldende privacywet- en regelgeving.
 • 22.3 Indien de Opdrachtgever besluit een aangeboden Uitzendkracht niet in te lenen, vernietigt de Opdrachtgever binnen één week de door Multimax verstrekte persoonsgegevens.
 • 22.4 De Opdrachtgever aan wie door Multimax een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerdergenoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie.
 • 22.5 De Opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens. De Opdrachtgever zal de via Multimax verkregen persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving is toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.
 • 22.6 Multimax is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die de Opdrachtgever worden opgelegd omdat zij haar verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is nagekomen.
 • 22.7 De Opdrachtgever zal Multimax te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Multimax wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

Artikel 23. Verboden onderscheid en bejegening Uitzendkracht

 • 23.1 De Opdrachtgever en Multimax zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. De Opdrachtgever en Multimax zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de Overeenkomst en bij de selectie en de behandeling van de Uitzendkrachten.
 • 23.2 De Opdrachtgever is bekend met de Wet bescherming klokkenluiders en waarborgt dat de Uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien de Opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
 • 23.3 Indien de Opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de Uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van Multimax betreffen, een en ander voor zover geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Artikel 24. Medezeggenschap

 • 24.1 De Opdrachtgever is gehouden om de Uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van Multimax of van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
 • 24.2 Indien de Uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
 • 24.3 De Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van Uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover de Opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Multimax verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 25. Bij in- en doorlenen van Uitzendkrachten

 • 25.1 Het is Multimax toegestaan om de Uitzendkracht in te lenen via een andere werkgever en deze vervolgens door te lenen aan de Opdrachtgever. Indien deze situatie zich voordoet, moet in de gevallen in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden waar “Multimax” is genoemd in de positie als werkgever van de Uitzendkracht, deze andere werkgever worden gelezen.

Artikel 26. Geheimhouding

 • 26.1 Multimax en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 • 26.2 Multimax zal op verzoek van de Opdrachtgever de Uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij op de Uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 • 26.3 Het staat de Opdrachtgever vrij om de Uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Multimax over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Multimax.
 • 26.4 Multimax is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Uitzendkracht.

Artikel 27. Geschillen en rechts- en forumkeuze

 • 27.1 Bij geschillen tussen Multimax en de Opdrachtgever geldt de administratie van Multimax steeds als dwingend bewijs.
 • 27.2 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • 27.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Multimax en de Opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Multimax te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.